Lipan v porečju Soče / LIPAN

Ime operacije: Lipan v porečju Soče
Akronim: LIPAN
Prijavitelj: Ribiška družina Tolmin
Projektni partnerji: Zavod za ribištvo Slovenije, Ribogojnica Soča
Začetek in zaključek operacije: 1. 1. 2021 – 31. 7. 2022
Vrednost operacije: 82.295,55 EUR
Upravičeni stroški operacije: 81.865,04 EUR
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 69.585,29 EUR
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-4/2020/4 dne 29. 10. 2020.

VSEBINA

V Sloveniji je lipan uvrščen na seznam ogroženih ribjih vrst, in sicer kot ranljiva vrsta. V 44 populacijah evropskega lipana je bilo doslej ugotovljenih 54 različnih haplotipov, ki so razvrščeni v osem večjih skupin. Eno od teh skupin pa predstavlja tudi lipan jadranskega povodja oziroma jadranski lipan. Pri nas je sicer poznan tudi pod imenom soški lipan. Jadranski lipan iz porečja Soče se loči od jadranskih lipanov v drugih rekah.

Navedbe starejših ribičev v ribolovnih vodah zgornjega Posočja, da je bil svojčas lipan prisoten v stotnijah, kjer koli so se pojavili za vodo, so že dolgo časa zgolj oddaljen spomin. S spremljanjem vodotokov skozi športni ribolov in ihtiološke raziskave soške postrvi se že več kot desetletje ugotavlja, da se prisotnost jadranskega lipana v posoških vodah nevarno niža oziroma da se približujemo kritični točki. V nekaterih rekah jadranski lipan ni več prisoten.

V zgornjem porečju Soče lipan sicer naseljuje reko Sočo od Lepene navzdol, dele rek Učje in Tolminke, Idrijco od spodnje Idrije navzdol, izlivni del Kanomlje, Trebuščico do Gorenje Trebuše, Bačo do izliva Koritnice, izlivni del Kneže in reko Nadižo od Podbele navzdol.

Jadranski lipan je bil doslej svetovno znana in zelo priznana lovna vrsta med ribiči. Zaradi majhnega območja razširjenosti, daje s svojo prisotnostjo regijam svojevrstnost in atraktivnost. Z nežnim svetlim telesom ter modrikasto obarvanimi konicami plavutnic odraža lepote okolja, v katerem živi; svetli prodniki, med katerimi se vije sinje modra voda reke Soče. V očeh mnogih ribičev je jadranski lipan celo bolj priznan kot soška postrv. Na koncu pa za piko na i poskrbi kulinarika, saj je njegovo meso izrazito okusno in zaželeno.

Jadranski lipan je trenutno v središču pozornosti tudi med najbolj priznanimi strokovnjaki za ribe v Evropi. Najnovejše genetske raziskave so namreč pokazale, da je jadranski lipan nedvomno svoja vrsta – Thymallus aeliani. Kot zanimivost naj omenimo, da so omenjene genetske raziskave pokazale celo, da je jadranski lipan od donavskega bolj oddaljen, kot je soška postrv od potočne.

Kot rečeno, je danes stanje jadranskega lipana v naravi kritično in skrb zbujajoče. Glavne grožnje za jadranskega lipana in druge sladkovodne ribe na tem območju so onesnaževanje, spreminjanje rečnih strug, izguba habitatov, komercialni in športni ribolov, razvoj in obseg različnih vodnih rekreativnih športov, naseljevanje tujerodnih vrst in populacij rib, dolgoročne klimatske spremembe in številne naravne katastrofe. Za zaščito divjih populacij bi bilo nujno povečati čuvajski nadzor nad krivolovom. Označiti in ščititi bi bilo treba drstne habitate – prodišča, da v največji možni meri preprečimo neustrezne odvzeme proda in brodenje po drstiščih v času drsti. Obenem pa bi s povečanjem čuvajskega napora s svojo prisotnostjo plašili naravne plenilce jadranskega lipana, kot so vidra in ribojede ptice.

Namen projekta Lipan je priprava celovitega poročila stanja jadranskega lipana na območju zgornjega toka Soče in njenih pritokov. S takšnim poročilom se šele lahko najde podlaga, s katero se uvede inovativne ukrepe za reševanje ribje vrste. Med takšne ukrepe lahko štejemo ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, ohranjanje genotipa jadranskega lipana, povečanje naravne populacije s plemenskimi jatami, varovanje populacij jadranskega lipana, redno spremljanje ribolovnega pritiska in blažitev pritiska z dopolnilnim vlaganjem. Ukrep za varovanje jadranskega lipana, ki se lahko uvede s projektom Lipan, pa je zagotovo izobraževanje in ozaveščanje javnosti o problematiki jadranskega lipana.

 

AKTIVNOSTI

 • Pregledovanje drstišč jadranskega lipana na rekah
 • Pregledovanje območij odvzemanja proda iz rek in prodišč
 • Trajno označevanje drstišč
 • Pridobivanje podatkov za izdelavo poročila z analizo in usmeritvami za ohranjanje ribje vrste
 • Izdelava učnih listov za šolske skupine
 • Vodenje po ribogojnicah in ob rekah za ranljive ciljne skupine (šole)
 • Organizacija in izvedba ribiškega mladinskega tabora

CILJI

 • Priprava celovitega poročila stanja jadranskega lipana na območju zgornjega toka Soče in njenih pritokov
 • Temeljit pregled in popis stanja jadranskega lipana v zgornjem toku reke Soče in njenih pritokov

REZULTATI

 • Izvedba pregledov drstišč jadranskega lipana na rekah
 • Pregledana območja odvzemanja proda iz rek in prodišč
 • Trajna označitev drstišč
 • Izdelano končno poročilo z analizo in usmeritvami za ohranjanje ribje vrste
 • Izdelani učni listi za šolske skupine
 • Izvedba vodenih ogledov po ribogojnici in ob rekah za ranljive ciljne skupine
 • Izvedba ribiškega mladinskega tabora

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo:

 • spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR tukaj
 • spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR tukaj