Festival soške postrvi  / FeSP

Ime operacije: Festival soške postrvi 
Akronim: FeSP
Prijavitelj: Občina Tolmin
Projektni partnerji: Ribiška družina Tolmin; Faronika, ribogojstvo in ribištvo d.o.o.
Začetek in zaključek operacije: 1. 9. 2020 – 31. 7. 2021
Vrednost operacije: 50.319,71 EUR
Upravičeni stroški operacije: 43.227,28 EUR
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 36.743,19 EUR
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-7/2020/2 dne 11. 11. 2020.

VSEBINA

Projekt s svojimi aktivnostmi izvaja predstavitev soške postrvi, delo ribičev in ribogojcev ter lokalne ribje produkte in s tem naslavlja razvojno potrebo dviga konkurenčnosti poslovnega okolja skozi nove poslovne možnosti ter samooskrbo z ribjimi produkti preko kratkih dobavnih verig. Ribji produkti iz lokalno vzrejene ribe imajo višjo dodatno vrednost in velik tržni potencial. Preko festivala se ustvarja nov kanal promocije območja in ribjih produktov do končnega kupca. Ribištvo in ribogojstvo sta tudi okoljsko trajnostni dejavnosti, ki pomagata pri vzdrževanju gensko čiste populacije soške postrvi.

Novo zastavljena prireditev Festival soške postrvi bo z inovativnim medsektorskim partnerstvom soorganizatorjev v okviru skupnega projekta prvič združila štiri glavne dogodke znotraj festivala: uvod v ribiško sezono, strokovna okrogla miza, glavni prireditveni dan v starem mestnem jedru Tolmina s tekmovanjem v kastingu. S soorganizatorstvom Občine Tolmin bo festival pridobil močnega partnerja, ki lahko kadrovsko in finančno festival izvaja vsako leto v navezi z deležniki in partnerji iz sektorja akvakulture.

Občina Tolmin bo v sodelovanju z RD Tolmin poskrbela za izvedbo festivala, vključno s promocijo. Soorganizator RD Tolmin pa bo festivalu dodala še strokovno vsebino preko delavnic, razstave, uvoda v sezono in kasting tekmovanja. Poleg same izvedbe bosta organizatorja v okviru projekta naročila tudi foto material za potrebe razstave in zloženke ter za predstavljanje regije in dejavnosti akvakulture v širšem prostoru in ob drugih priložnostih, ki ne bodo strogo ribiško obarvane. Partner Faronika d.o.o. bo preko delavnice za najmlajše predstavljal okuse rib otrokom in sodeloval pri postavitvi vsebin festivala.

Glavni cilj projekta je izvedba večdnevnega Festivala soške postrvi z namenom osveščanja o soški postrvi, njenem naravnem habitatu in delu ribogojcev ter ribičev. Na javni prireditvi želita organizatorja približati dejavnosti akvakulture širši javnosti in izvesti strokovno srečanje deležnikov v panogi.

Namen in cilj projekta je torej preko prireditve približati vsebino obiskovalcem in preko dodatnih aktivnosti (fotografija, protokolarna darila, zloženka) aktivno širiti glas o soški postrvi tudi prek festivala in meja doline Soče.

Festival soške postrvi bo prireditev, na katero bodo s pomočjo promocijskih gradiv povabljeni prebivalci z območja LAS Doline Soče kot tudi širše. Vse dejavnosti se bodo dogajale na/v prostorih, kjer bo dostop brezplačen. Razstava, ki bo izvedena na festivalu, bo na voljo še en teden po zaključku glavnega dogodka prek pritličnih oken objektov v starem delu Tolmina. Fotografije bodo predstavljene na prireditvenem prostoru kot tudi na spletnih portalih partnerjev projekta. Tekmovanje v kastingu bo odprtega tipa in brezplačno za vse gledalce.

AKTIVNOSTI

 • Izdelava investicijske dokumentacije
 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Festival soške postrvi – večdnevni dogodek
 • Oblikovanje in izdelava protokolarnega darila
 • Delo zaposlenih na aktivnosti Festivala soške postrvi
 • Priprava vsebine, oblikovanje in tisk zloženke
 • Podvodna fotografija
 • Fotografije rek in okoliša
 • Delo zaposlenih na aktivnostih zloženke in materialov za razstavo
 • Prispevek v naravi – material za Festival soške postrvi
 • Delo zaposlenega na aktivnosti Festival soške postrvi

CILJI

 • Medsektorsko povezovanje za organizacijo Festivala soške postrvi in dodatnih aktivnosti za predstavitev območja
 • Inovativni pristop z medsektorskim povezovanjem pri izobraževalnih vsebinah na temo ribogojstva, ribištva in soške postrvi
 • Širiti znanje o naravni dediščini na območju LAS Dolina Soče: avtohtone ribje vrste
 • Izvesti skupno promocijsko partnersko aktivnost v projektu: Festival soške postrvi
 • Izboljšati prepoznavnost in pomen nesnovne kulturne dediščine: ribogojstvo in ribištvo na območju LAS Dolina Soče
 • Spodbujati zdrav življenjski slog z promocijo vključevanja rib na lokalne jedilnike ter socialno vključenost posameznikov (ranljive skupine)
 • Izvedba prireditve (Festival soške postrvi) za širok nabor deležnikov in z namenom združevanja lokalnega prebivalstva ter oživljanje podeželja, z izvedbo festivala spodbujati povezovanje in sodelovanje različnih skupin deležnikov (obrtniki, turizem, akvakultura, lokalna skupnost, ranljive skupine, občani)
 • Vključevanje mladih prek delavnic in tekmovanja v kastingu ter drugih ranljivih skupin s ciljem nediskriminacije in enakih možnosti

REZULTATI

 • Izvedba Festivala soške postrvi (večdnevna prireditev): dogodek uvoda v sezono, strokovna okrogla miza, festivalski dan z izvedbo kasting tekmovanja
 • Nakup podvodnih fotografij s ribiško tematiko
 • Priprava in izvedba zloženke z ribiško tematiko
 • Priprava CGP prireditve in tisk promocijskega materiala
 • Razstava ribištva in ribogojstva v okviru festivala
 • Fotografije rek okoliša Ribiške družine Tolmin
 • Oblikovanje in izdelava unikatnega protokolarnega darila

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo:

 • spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR tukaj
 • spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR tukaj